SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Materiálovotechnologická fakulta

Čo ti ponúkame ?


Prácu s modernými technológiami

Ubytovanie v areáli školy

Zahraničné stáže

Možnosť získania štipendií

Školské športoviská a plaváreň

Poď študovať k nám na


Študijné programy

Deň otvorených dverí


Dňa 7.2.2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí MTF STU so sídlom v Trnave. Cieľom podujatia bolo informovať žiakov stredných škôl, najmä potenciálnych uchádzačov o bakalárske štúdium na MTF, o akreditovaných študijných programoch fakulty, jej komplexnom materiálno-technickom a prístrojovom vybavení a vybavení jednotlivých pracovísk, systéme starostlivosti o študentov, prijímacom konaní na nasledujúci akademický rok. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky pripravil pre potencionálnych uchádzačov zaujímavé ukážky z aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky.

Ubytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Študijné programy


Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Študijný program aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky a praktických zručností potrebných pre realizáciu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia priemyselných procesov. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania. V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti automatizácie (matematické a fyzikálne základy automatizácie, tvorba matematických modelov systémov a procesov, počítačom podporované metódy analýzy a syntézy systémov automatického riadenia, technické prostriedky automatizovaných systémov riadenia) a aplikovanej informatiky (algoritmizácia, programovacie techniky, operačné systémy a počítačové siete, využitie metód, techník a prostriedkov informačných technológií pri návrhu a implementácii informačných a riadiacich systémov). Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom automatizácie a aplikovanej informatiky je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o automatizovaných riadiacich a informačných systémoch, o ich realizácii a prevádzke, ako aj so znalosťami postupov a metodík aplikovanej informatiky. To im poskytne schopnosť analyzovať možnosti nasadenia a implementovať a prevádzkovať automatizačnú a informačnú techniku pri riadení technologických a výrobných systémov.

Mechatronika v technologických zariadeniach

Študijný program mechatronika v technologických zariadeniach sa zameriava na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť výskumu, vývoja a používania novej generácie technologických systémov. Vzhľadom na skutočnosť, že mechatronika je interdisciplinárny odbor, ktorý v sebe integruje znalosti z mechaniky, elektroniky, riadenia a počítačových vied, stáva sa jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich progresívnych smerov v oblasti nových prístupov pri návrhu výrobkov a technických zariadení. Hlavným cieľom programu je pripraviť odborníkov, ktorí v nadväznosti na teoretické poznatky získané štúdiom budú schopní prakticky aplikovať mechatronické princípy pri návrhu, vývoji a prevádzke moderných technologických zariadení, ako aj nových nekonvenčných technologických procesov.

Profil absolventa


Bc.- Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Absolvent sa uplatní pri zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe riadiacich a informačných systémov pre potreby riadenia technologických procesov a spracovania údajov v podnikoch. Chcem sa dozvedieť viac...

Bc.- Mechatronika v technologických zariadeniach

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov. Chcem sa dozvedieť viac...

Ing.- Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Absolvent disponuje schopnosťami analyzovať, navrhovať, implementovať a udržiavať systémy monitorovania a dispečerského riadenia technologických a výrobných procesov. Chcem sa dozvedieť viac...

Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AG

...

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

Súčastný minister zdravotníctva

Kontakt


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pavilón T02
Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24

+421 906 068 409